Kennis en ervaring

Yvonne van Kemenade heeft 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg in diverse (neven)functies:

  • Zorgadvies/ Advies in de Zorg
  • Toezichthoudende functies
  • NVTZ Regioambassadeur Zuid Holland/ Zeeland
  • Gastdocent NVTZ leergang Toezicht op Kwaliteit
  • Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL)
  • Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Promotieonderzoek
  • Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
  • Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Diverse (neven)functies/activiteiten

Zorgadvies/ Advies in de Zorg – heden

Van maart 2014 tot heden volledig werkzaam als adviseur, bestuurder, toezichthouder, toezichthouder en projectleider in de gezondheidszorg voor diverse opdrachtgevers/organisaties.

Toezichthoudende functies

Voorzitter Raad van Commissarissen Huisartsen Coöperatie West Brabant (HCWB) (juli 2021 – heden). HCWB is een ondersteunende en faciliterende organisatie van en voor 91 huisartsen en zorgprofessionals in de regio West Brabant.

Lid Raad van Toezicht Swinhove groep, commissie Kwaliteit en Veiligheid (juli 2017 – heden). De Swinhove groep biedt verschillende diensten aan op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. De Swinhove groep verzorgt dagelijks ruim vierhonderd cliënten, op een van de vijf eigen locaties wonen. Daarnaast wordt thuiszorg en ondersteuning geboden aan veel mensen in de gemeente Zwijndrecht, die zelfstandig wonen. Ook kunnen mensen met een zorgvraag terecht op onze dagbehandeling.

Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting ZONBOOG (oktober 2014/2022). Stichting ZONBOOG vormt de besturing en ondersteuning van aanbieders van eerstelijnszorg in de regio Rotterdam: 9 gezondheidscentra, 3 apotheken, facilitair & ICT, fysiotherapie e.d. Voorzitter vanaf 1-1-2017. In 2022 gefuseerd met Gezond op Zuid (GoZ).

Lid Raad van Toezicht Stichting Schakelring, voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid en contactpersoon OR (september 2014 – april 2020). Stichting Schakelring biedt diverse diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij ouderen. Stichting Schakelring levert 1.400 medewerkers en 850 vrijwilligers aan 1.400 ouderen (wijk)bewoners producten en diensten aan huis van in een van de 11 woonzorgcentra. Stichting Schakelring is actief in Midden-Brabant: Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Drunen, Vlijmen, Heusden-Vesting en Tilburg. Per 1-4-2020 is Schakelring gefuseerd met De Riethorst Stromenland en Volckaert.

NVTZ Regioambassadeur Zuid Holland/ Zeeland

Januari 2021 – heden: organisator van bijeenkomst voor Toezichthouders in de zorg.

Gastdocent NVTZ leergang Toezicht op Kwaliteit

Mei 2018 – april 2020 werkzaam geweest als gastdocent op de Verdiepende leergang (3-daagse): Toezicht op Kwaliteit van de NVTZ.

Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL)

Vanaf 1 januari 2009 tot en met februari 2014 was Yvonne van Kemenade bestuurder (voorzitter) van de Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL) te Naaldwijk. De ZEL ondersteunt de Coöperatieve Vereniging van 200 huisartsen. De ZEL is in 2009 opgericht om kwalitatief goede, geprotocolleerde zorg te leveren binnen de eerste lijn, voor patiënten met chronische aandoeningen. Momenteel ondersteunt/faciliteert de ZEL de aangesloten huisartsen op diverse gebieden (uiteenlopend van alle nascholingen, personeelsbeleid tot ICT), is de ZEL een gelijkwaardige gesprekspartner voor de ziekenhuizen, zorgverzekeraar en andere zorgpartijen in de regio, is de ZEL zorginkoper van DM, COPD en CVRM en heeft een jaaromzet van 3 miljoen euro (www.zorggroep-el.nl).

Albert Schweitzer ziekenhuis

Van september 2000 tot en met 31 december 2008 was Yvonne van Kemenade parttime werkzaam als strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) te Dordrecht. Naast het meedenken over strategisch beleid met de Raad van Bestuur, ondersteunde zij de Raad van Toezicht en was zij betrokken bij activiteiten als projectleider ziekenhuisbeleidsplan, diverse vergunningaanvragen van artikel 2 WBMV (radiotherapie, PCI), bestuurlijke en governance vraagstukken, marktanalyses, het ondersteunen van diverse samenwerkingsverbanden en het opzetten van een marketingbeleid. Zo is de vergunningaanvraag en daarmee de vergunning radiotherapie gerealiseerd, en is zij vanaf de ASz de basis gelegd voor de samenwerking met het Erasmus MC rondom de radiotherapie. Dit is uiteindelijk geresulteerd in een dependance van de afdeling Radiotherapie Erasmus MC te Dordrecht (ASz). Een zelfde traject heeft zij vormgegeven voor de PCI’s (dotteren), waardoor de cardiologen in het ASz met succes al jaren dotteren in Dordrecht (www.asz.nl).

Promotieonderzoek

In 1993 is Yvonne van Kemenade, als eerste BMG-student, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg op het onderwerp “Leren zelfreguleren. De effecten van diabeteseducatie in de vorm van zelfhulpgroepen” (proefschrift1993).

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

In de periode januari 1991 – augustus 2000 is Yvonne van Kemenade werkzaam als projectmanager bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Werkzaamheden hadden vooral betrekking op bekostigings- en financieringsvraagstukken en internationale aangelegenheden. Een aantal adviestrajecten waar zij bij betrokken zijn is: Financieel Overzicht Zorg, Planning en bouw in België« en Duitsland, Dagverpleging, Verkeerde bedproblematiek, Redesign eerstelijn, Transmurale zorg, Grensoverschrijdende zorg in de euregio’s, Internationale dimensie Volksgezondheid, de invloed van Europa op de gezondheidszorg. De adviezen van de RVZ zijn strategisch van aard en gericht op de middellange en lange termijn (www.rvz.nl).

Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam)

September 1987 – december 1990: In 1987 heeft Yvonne van Kemenade de studie Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (1983-1987) afgerond en is daarna aansluitend ruim drie jaar werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerkster aan diezelfde faculteit. Naast het doceren van vakken zoals Sociaal Medische Wetenschap, Management in de Gezondheidszorg en Kosten en Financiering in de Gezondheidszorg, vormde het doen van onderzoek, het onderhouden van contacten met diverse disciplines en het verzorgen van presentaties een deel van haar werkgebied (www.BMG.EUR.nl).

Diverse Nevenfuncties/activiteiten

Voorzitter van de Raad van Onpartijdigheid van de CIIO (maart 2012 – 2019). De CIIO zich richt op certificering en toetsing van professionele dienstverlening . De Raad van Onpartijdigheid is verantwoordelijk voor een kritische reflectie op de integriteit van CIIO (www.ciio.nl).

Voortrekker Beroepseer (maart 2104 – heden). Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. “Voortrekkers zijn professionals die in hun eigen beroep hun nek hebben uitgestoken om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat doen zij soms tegen flinke weerstanden in. Zij laten zien wat beroepseer en beroepstrots in de praktijk kunnen betekenen.” (www.beroepseer.nl).

Coördinator PIT Cafés (februari 2014 – februari 2017). PIT (Platform Innovatief Toezicht) staat voor vernieuwing en Toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen. Als PIT-partner organiseerde/coördineerde ik bijeenkomsten voor toezichthouders (PIT Cafés), waar actuele thema’s met elkaar worden besproken en ervaringen worden uitgewisseld binnen/tussen sectoren (www.toezichtmetpit.nl). In 2016: Zicht op Duurzaamheid (jan2016), Blik van buiten naar binnen halen (mei2016), Boardroom diversiteit (juni2016) en Aansprakelijkheid en Boardroom dilemma’s (sept2016) (ww.toezichtmetPIT.nl).

Bestuursvoorzitter (onafhankelijk) a.i. Stichting West-West (mei 2015 – juni 2016). Stichting West-West is een transmuraal samenwerkingsverband tussen Bravis ziekenhuis, Zorggroep West Brabant, Medisch specialisten, Groenhuysen, TWB en Tante Louise Vivensis.

Columniste Zorgmarkt (vaktijdschrift zorg) (januari 2012 – januari 2013). Voor columns zie tabblad “volledige lijst publicaties”.

Lid van de Toetsingscommissie Zorgwebmonitor (2009 – 2012). De Toetsingscommissie werkt mee aan de professionalisering van de zorgwebmonitor, beoordeelt vragen en thema’s en denkt mee over ontwikkelingen (www.zorgwebmonitor.nl).

Columniste Financieele Dagblad (september 2010 – november 2011). Voor columns zie tabblad “volledige lijst publicaties”.

Bestuurslid Vereniging Gezondheids Economie, VGE (2002- 2008): functie secretaris en hoofdredacteur VGE Bulletin. De VGE heeft als doel het inspirerende en maatschappelijk relevante vakgebied van de gezondheidseconomie (nog beter) bekend te (www.gezondheidseconomie.org).

Lid Expertteam Pakketscan Diabetes Mellitus (oktober 2008): College voor Zorgverzekeringen (www.cvz.nl).

Voorzitter NVZ-werkgroep (september 2003 – december 2003): werkgroep Implementatie Zorghandvest. “Het Zorghandvest en het maatschappelijk ondernemerschap hanteerbaar gemaakt”. In de ledenvergadering van de NVZ is de nota “Zorghandvest” vastgesteld (opgesteld voor de werkgroep Implementatie Zorghandvest waarin vertegenwoordigers van 6 ziekenhuizen zitting hadden).In het Zorghandvest staan spelregels beschreven (transparantie, trust en toezicht) die ziekenhuizen als maatschappelijke ondernemingen in acht moeten nemen (download pdf).

Lid internationale werkgroep (september 1995 – november 1996): Outcome related reimbursement. University Hamburg (o.l.v. prof.dr. Schwartz & dr. R. Busse).

Redactielid Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg (1996 – 1999). Losbladig Handboek, bestaande uit 5 banden, waarin actuele ontwikkelingen worden beschreven mbt structuur en financiering/ prijsvorming/ onderhandelen in de gezondheidszorg: de Tijdstroom/VUGA, Utrecht.

Bestuurslid Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Rotterdam (1988-1991).Diabetesvereniging Nederland behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in Nederland en is georganiseerd in 21 regio’s. Iedere regio organiseert haar eigen activiteiten (www.dvn.nl)

GVO consulente Kruiswerk Zuid-West Utrecht (oktober 1990 – december 1990): Interim functie GVO consulente.

Gezondheidsraad stage (september 1986 – juni 1987): met betrekking tot doctoraalscriptie: “De sociaal, medische, economische, juridische en ethische implicaties van de Chorea van Huntington”.