Opdrachten

Een greep uit de opdrachten:

Strategie, beleid en onderzoek

 • Adviseur Kennisnetwerken D-ZEP & HKNN (Huntington).
 • Projectleider NZa experiment: opzet Regionale Interventieafdeling D-ZEP (dementie en zeer ernstig probleemgedrag), regio Utrecht.
 • Projectleider: Regionale samenwerking Expertisecentra, regio Utrecht
 • Projectleider: inventarisatie Expertisecentra (Laag Volume Hoog Complexe doelgroepen), provincie Utrecht.
 • Projectleider: overname afdeling Huishoudelijke Ondersteuning.
 • Projectleider: ketensamenwerking Dwarslaesie – Revalidatiekliniek V&V organisatie, ziekenhuis, thuiszorg.
 • Projectleider: samenwerking revalidatiekliniek en V&V organisatie.
 • Adviseren/ondersteunen vakgroep Anesthesiologie: bedrijfsprocessen op orde krijgen (effectiever en efficiënter vergaderen, communicatie verbeteren e.d.), positionering in ziekenhuis en MSB verbeteren en onderlinge samenwerking bevorderen.
 • EIT project ism Oxfort University: Gezondheidszorgsystemen in 11 Europese landen beschrijven (boek en e-book) en verwerken in e-learning leermethode.
 • Projectleider project: Ouderen en en GGZ & project Werkplezier, bij Welthuis (Fundis).
 • Bestuursvoorzitter a.i. (onafhankelijk) Stichting West-West. Stichting West-West is een transmuraal samenwerkingsverband tussen Bravis ziekenhuis, Zorggroep West Brabant, Medisch specialisten, Groenhuysen, TWB en Tante Louise Vivensis. Als onafhankelijk voorzitter a.i. zorg ik voor juiste agendering, goed verloop van de vergadering en coachen van de coördinator, met als doel: professionele opzet en ontwikkeling van transmurale samenwerking in de regio West West.
 • Interim manager Behandelcentrum bij Zorggroep Respect. Respect Zorggroep is een zorginstelling, voornamelijk gericht op ouderen, met drie locaties in Den Haag voor 300 intramurale en 1.200 extramurale cliënten die zorg nodig hebben. Als manager Advies en Behandelcentrum (ABC) heb ik de behandelaars mogen meenemen in een transitietraject, van AWBZ naar WMO, Wlz, ZVW en verandertraject, richting teambuilding en opbouwen van vertrouwen. Ik vond het een eer om ABC te mogen ondersteunen hierin. Van de medewerkers ABC heb ik terug gekregen dat ze mijn inzet erg hebben gewaardeerd.
 • Projectleider zorgpad bewegingsapparaat (zogenaamde 1,5 lijnszorg): samenwerking tussen orthopeden Bravis ziekenhuis en huisartsen (Huisartsenteam Etten Leur). Project opstarten mbt aspecifieke klachten bewegingsapparaat, waarbij de orthopeed is gestart met videoconsulten op verwijzing van de huisarts.
 • Projectleider 1,5 lijns zorg Bravis ziekenhuis – Zorggroep West Brabant: opstart en vormgeving van de samenwerking tussen medisch specialisten Bravis ziekenhuis en huisartsen (Zorggroep West Brabant), concreet: opzetten expertteams DM, COPD/astma, hartfalen e.d..
 • Advisering Celsus Academie (Radboud MC Nijmegen) bij doorontwikkeling, professionalisering en profilering.
 • Positionering (strategisch) Zorgbelang Gelderland in de curatieve zorg (huisartsen en medisch specialistische zorg). Concreet: medewerkers meenemen in nieuwe ontwikkelingen en hoe deze doelgroepen te benaderen vanuit meerwaarde patiënten.
 • Positionering en zorginkoop vormgeven: advisering en ondersteuning van een landelijke patiëntenvereniging (DVN) bij de veranderende positionering, als gevolg van de veranderingen in de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg. Het ging hier met name om de rol van de zorginkoop bij zorgverzekeraars.
 • Opzet cardiologisch centrum , in opdracht van de Raad van Bestuur Zorgsaam Terneuzen, in samenwerking met ziekenhuis in Gent; aanvragen vergunningaanvraag artikel 2 voorziening WBMV.
 • Opzetten en organiseren van het specialistenforum Orthopedie (in opdracht van de directie van een organisatie op het gebied van orthopedische producten), waarin 10 orthopeden werkzaam in diverse ziekenhuizen met elkaar discussiëren over de medisch specialistische/ orthopedische zorg in de toekomst en de consequenties daarvan voor het huidige strategisch beleid en de te nemen stappen.

Scholing

 • Nascholing huisartsen Cambridge: wat kunnen we leren van de UK? (geaccrediteerd).
 • Nascholing MSD Bekostiging huisartsen (geaccrediteerd).
 • Cursussen stelselwijzigingen in de gezondheidszorg, voor diverse organisaties.
 • Cursussen wijzigingen gezondheidszorg stelsel en DBC’s, voor diverse organisaties.
 • Cursussen strategische beleidsvorming gezondheidszorg, voor diverse organisaties.

Publicatie activiteiten

 • Schrijven en uitbrengen van de nieuwsbrieven: Medisch Specialistische zorg (Natuurlijk in Beweging) & Ouderenzorg (Oud en Nieuw) (Zimmer Biomet).
 • Schrijven en uitbrengen van een nieuwsbrief voor een bedrijf in de tandzorg.
 • Schrijven van boeken: onder andere: “Healthcare in Europe 2007. De financierings- en terugbetalingssystemen van 11 Europese landen”.
 • Schrijven van diverse artikelen in vaktijdschriften en kranten (zie ook tabblad publicaties).